Terms and Conditions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door eSupply via hun webwinkel esupply.be. De gebruiker van deze website verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden. Esupply behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Terms and conditions

1. Definities

Aanbod: het geheel van Goederen en Services van ESUPPLY dat door de Klant via het Platform kan worden besteld.
Bestelling: een order of geplande aankoop van de Klant via het Platform van ESUPPLY, waarbij de Klant een keuze maakt uit het geselecteerde Aanbod. 
Fooi: een door de Klant vrijwillig betaald bedrag dat bestemd is voor de koerier die de Bestelling aflevert. 
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform. 
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en ESUPPLY met betrekking tot de levering van een Bestelling.
Platform: de website(s), apps, tools en kanalen van ESUPPLY waarop de Services aangeboden worden.
Services: het geheel van commerciële diensten en/of werkzaamheden die ESUPPLY aanbiedt aan de Klant, bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Bestellingen en het leveren van bestellingen.
Goederen: het geheel van fysieke producten die ESUPPLY aanbiedt aan de Klant.
Producent: de persoon, organisatie of bedrijf dat producten levert of zorgt voor de productie ervan.
ESUPPLY: ESUPPLY BV, de partij die zich ertoe verbindt diensten en goederen te leveren aan de Klant.

2. Identiteit van ESUPPLY:

Maatschappelijke zetel: Steenweg Deinze 150, 9810 NAZARETH
Btw nummer: 0750.747.633
E-mail: info@esupply.be
Website: www.esupply.be
Telefoonnummer: 016 15 13 31

3. Toepasselijkheid:

Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn van toepassing op de Services en het Aanbod van ESUPPLY. 
De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met ESUPPLY aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

4. Het aanbod:

ESUPPLY publiceert het Aanbod voor eigen naam op het Platform. ESUPPLY kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid gesteld worden voor de inhoud van de fabrieksverpakking van de Goederen. 

De Goederen kunnen ingrediënten en additieven bevatten die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als de Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Producent voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

ESUPPLY kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling op het Platform definitief maakt door deze te betalen via het Platform.

Na ontvangst van de Bestelling zal ESUPPLY de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.

De Overeenkomst kan door ESUPPLY enkel worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens onmiddellijk telefonisch of schriftelijk aan ESUPPLY te melden. ESUPPLY kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de door de Klant onjuiste en foutief verstrekte gegevens. 

In verband met informatie over de status van de Bestelling dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling bereikbaar te zijn voor ESUPPLY.

Indien de Klant een Bestelling plaatst, dan dient hij aanwezig te zijn op het door hem aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen. 

De bezorging van de Bestelling wordt door koeriers van ESUPPLY uitgevoerd. Hiervoor kan ESUPPLY leveringskosten rekenen aan de Klant. De leveringskosten worden steeds op het Platform vermeld voordat een klant een Bestelling bevestigt.

ESUPPLY kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de leveringstijd afwijkt van de vooropgestelde tijd.

Bij aflevering van de Bestelling kan de koerier van ESUPPLY de Koper vragen om zijn identificatie, enkel als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert ESUPPLY de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annulatiekosten in rekening worden gebracht zoals beschreven in artikel 6.

Na het plaatsen van de Bestelling kan de Klant vrijblijvend kiezen voor het geven van een Fooi aan de koerier. De Fooi is bedoeld voor de koeriers zelf en kan niet worden beschouwd als betaling voor diensten of goederen van ESUPPLY.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulatie van de Bestelling:

Een kosteloze annulatie van de Bestelling door de Klant is enkel mogelijk indien de Bestelling nog niet onderweg is van het magazijn naar de Klant met de koerier.

ESUPPLY heeft het recht de Bestelling te annuleren indien het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere foutieve/onvolledige contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht. In dit geval worden annulatiekosten in rekening gebracht ten belope van € 10,- administratiekosten + 25% van de waarde van de bestelling.

Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan ESUPPLY besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

ESUPPLY heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens van de Klant. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan ESUPPLY hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om ESUPPLY te betalen voor de Bestelling. De Klant kan aan deze betalingsverplichting voldoen door te betalen met uitsluitend een online betaalmiddel die het Platform ondersteunt.

Het (gedeeltelijk) terugbetalen van een online betaling alleen mogelijk conform artikel 6. De terugbetaling vindt altijd via overschrijving plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode, zal de verwerking van de terugboeking maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

8. Klachten

Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij ESUPPLY gemeld te worden, en dit binnen de 48u na het plaatsen van de bestelling schriftelijk naar de maatschappelijke zetel, per mail of per telefoon. Nadat de klacht door ESUPPLY  is ontvangen streeft ESUPPLY ernaar om zo snel mogelijk te reageren met een ontvangstbevestiging.

De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. ESUPPLY sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van ESUPPLY is info@esupply.be.

9. Beroepsaansprakelijkheid

ESUPPLY heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

Achmea Schadeverzekeringen N.V. 
Laan van Malkenschoten 20 
7333 NP Apeldoorn

Via de volgende assuradeur:
Meijers Assurantiën B.V. Van Heuven
Goedhartlaan 935 
1181 LD Amstelveen 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

10. Nieuwsbrief

Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken of door contact op te nemen via de in artikel 2 vermelde contactgegevens.

11. Inzicht en correctie van opgeslagen

ESUPPLY verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is onze Privacy Statement van toepassing. Deze vindt u terug op onze website.4

PRIVACY POLICY

1. Definities
1.1 Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

eSupply: eSupply bv met maatschappelijke zetel te Steenweg Deinze 150 in 9810 NAZARETH en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0750.747.633. Telefoon: 016 15 13 31 E-mail: info@esupply.be

2. Voorwerp
 • Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
3. Verwerking
 • Deze Privacy Policy bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens die je aan eSupply meedeelt.
4. Wat doet eSupply met jouw persoonsgegevens?
 • eSupply neemt de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens ernstig. Zij ondernam daarom reeds alle initiatieven die zij nodig acht om in regel te zijn met de vigerende privacywetgeving, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (hierna “Privacywet” genoemd), haar uitvoeringsbesluiten, de wijzigingen daarvan en zoals recent geactualiseerd en nog te wijzigen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd).  eSupply verbindt er zich toe dit wettelijk kader op te volgen en waar nodig bijkomende maatregelen te treffen en aanpassingen te implementeren ingevolge de actualisering daarvan. De persoonsgegevens waarnaar eSupply verzoekt zijn dan ook steeds beperkt tot die gegevens die wij noodzakelijk en toereikend achten voor de correcte uitoefening van onze dienstverlening. Wij streven ernaar dat de door ons verwerkte persoonsgegevens correct zijn en ingeval van wijziging geactualiseerd worden. Jouw  gegevens worden steeds gedurende een welbepaalde termijn bewaard, in functie van onze dienstverlening en/of de wettelijke vereisten waaraan eSupply dient te voldoen. Tenslotte garanderen wij een adequate bescherming (o.m. door middel van encryptie) tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van jouw persoonsgegevens, in functie van de stand der techniek en de gevoeligheid van betreffende gegevens.
5. Rechtmatigheid van de verwerking (Opt-In)
eSupply zal jouw persoonsgegevens slechts verwerken indien je daartoe met betrekking tot één of meerdere specifieke doeleinden jouw toestemming verleent;
 • wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening waartoe je eSupply verzoekt (verwerking in het kader van de uitvoering van een overeenkomst);
 • wanneer eSupply daartoe een gerechtvaardigd belang kan inroepen mits jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder doorwegen.Voor doeleinden van direct marketing zal eSupply voor het gebruik van jouw persoonsgegevens steeds om uw uitdrukkelijke toestemming verzoeken. Niettegenstaande jouw toestemming heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • Als je na jouw opt-in van mening bent veranderd, kan je op elk moment jouw toestemming voor de verdere verwerking van je persoonsgegevens intrekken door contact met ons op te nemen via info@esupply.be of door je verzoek te verzenden naar volgend adres: eSupply bv Steenweg Deinze 150 9810 NAZARETH
6. Je rechten
6.1 Algemeen

eSupply streeft naar transparantie inzake de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer eSupply jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je ons verzoeken om hierover op een beknopte en duidelijk wijze geïnformeerd te worden.

In voorkomend geval heb je het recht om eSupply te verzoeken om inzage, rectificatie of schrapping van jouw persoonsgegevens, dan wel om de beperking van de verwerking. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7. Recht van inzage
Wanneer wij persoonsgegevens van jouw verwerken heb je het recht op inzage van deze gegevens en kan je ons tevens om de volgende informatie verzoeken:
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  • wanneer wij jouw persoonsgegevens niet rechtstreeks van jou verkregen, de beschikbare informatie over de bron van jouw persoonsgegevens;
  • indien je om meer dan één kopie verzoekt, houden wij ons het recht voor om daartoe een administratieve kost aan te rekenen.
8. Recht van verbetering
Mocht je vaststellen dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken de nodige verbeteringen of aanvullingen aan te brengen.
9. Recht van vergetelheid
 • Je hebt het recht om van eSupply te verlangen dat zij de persoonsgegevens die zij van jou verwerkt wist, doch slechts in één van de volgende gevallen:
  • jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij door eSupply werden verzameld of anderszins verwerkt;
  • je trekt je toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor handen op grond waarvan eSupply jouw persoonsgegevens kan verwerken.
  • je hebt vanwege een specifieke met jou verband houdende situatie bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, behoudens wanneer eSupply dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op eSupply rust.
10. Recht op beperking van de verwerking:
 • In bepaalde gevallen kan je eSupply verzoeken om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, met name:
  • wanneer je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die eSupply in staat stelt de juistheid van jouw persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking zou onrechtmatig geschieden maar je wenst niet dat jouw persoonsgegevens gewist worden.
  • eSupply heeft jouw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • je hebt vanwege een specifieke met jou verband houdende situatie bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van eSupply zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • een beperking van jouw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze door eSupply worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
11. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor jouw rechten en vrijheden, waarborgt eSupply dat zij de nodige beveiligingsmaatregelen heeft getroffen – en van tijd tot tijd actualiseert – teneinde een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Waar relevant, kunnen de door eSupply genomen maatregelen onder meer betrekking hebben op:
  • de pseudonimisering en versleuteling van jouw persoonsgegevens;
  • de mogelijkheid om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
  • de mogelijkheid om bij een incident de beschikbaarheid van, en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
  • het instellen van een procedure om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking op gezette tijdstippen te testen, te beoordelen en te evalueren.
eSupply garandeert dat zij tevens adequate maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die onder haar gezag of onder het gezag van de verwerker handelt en in de uitoefening van zijn/haar functie of opdracht voor eSupply of de verwerker, toegang verkrijgt tot jouw persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van eSupply verwerkt, tenzij hij/zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zou zijn gehouden.
12. Melding van inbreuken
eSupply is wettelijk verplicht om een inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen, aan de toezichthoudende overheid te melden. Voor België is deze toezichthoudende overheid de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna “Privacycommissie” genoemd), met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. In voorkomend geval, en wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, verbindt eSupply er zich toe om de inbreuk op jouw persoonsgegevens ook aan jou te melden, tenzij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • eSupply heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen die jouw persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden (encryptie, pseudonimisering, etc.) en deze maatregelen zijn toegepast op jouw persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;
  • eSupply heeft na vaststelling van de inbreuk de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de inbreuk waarschijnlijk niet langer een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden;
  • de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval zal eSupply in de plaats daarvan een openbare mededeling doen of een soortgelijke maatregel treffen op basis waarvan je even doeltreffend wordt geïnformeerd.
13. Verwerking door derden
Het kan voorkomen dat eSupply een voor de correcte uitoefening van haar dienstverlening afhankelijk is van de diensten van derden. In dat verband garandeert eSupply dat zij met haar rechtstreekse onderaannemers een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gesloten (hierna “Verwerkersovereenkomst” genoemd), minstens van deze derde de schriftelijke garantie hebben verkregen dat deze te allen tijde handelt conform de vigerende privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet en de AVG. Middels een Verwerkersovereenkomst verbinden deze derden er zich toe om, wanneer zij jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van een aan hen door eSupply uitbesteedde opdracht, te handelen in volledige conformiteit met de vigerende privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet en de AVG. Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren evenwel een eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor jouw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raden wij jou aan om hun privacybeleid te lezen, zodat je begrijpt op welke manier jouw persoonsgegevens door deze aanbieders wordt behandeld. Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden, of faciliteiten kunnen hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan België of de Europese Unie. Wanneer je ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Als je jou bijvoorbeeld in Canada bevindt en jouw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen jouw persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act. Zodra je onze website verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, word je niet langer beheerst door deze Privacy Policy van eSupply.
14. Wijziging
eSupply houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande individuele verwittiging te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze policy.
15. Klachten en opmerkingen
Indien je een klacht of opmerking hebt over deze Privacy Policy of de verwerking van jouw persoonsgegevens, of indien je een inbreuk vaststelt op de verwerking van jouw persoonsgegevens, gelieve je dan in eerste instantie te wenden tot eSupply. Dit kan door een e-mail te verzenden naar info@esupply.be of door jouw klacht over te maken op volgend adres: eSupply bv Steenweg Deinze 150 9810 NAZARETH  eSupply verbindt zich ertoe om jouw klacht met spoed te behandelen, doch oordeelt soeverein over de gegrondheid ervan. Zo je dit wenst, kan je jouw met je klacht ook richten tot de Privacycommissie (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be).
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
16.1 Persoonsgegevens

Deze Privacy Policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

16.2 Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil gerezen tussen eSupply en de betrokkene wiens persoonsgegevens door of in opdracht van eSupply worden verwerkt.

COOKIES

1. Cookie Policy

eSupply maakt op haar websites en applicaties gebruik van cookies, trackers, scripts en social media buttons (hierna samen: Technologieën) die ons helpen een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Uiteraard nemen wij jouw privacy met betrekking tot deze Technologieën erg serieus. Voor meer informatie over de manier waarop wij met je gegevens omgaan verwijzen wij je graag naar onze Privacy Policy. Wij willen u door middel van dit Cookie Policy graag uitleggen wat de door ons gebruikte Technologieën zijn en waarom wij deze gebruiken. Mocht u toch nog vragen hebben over ons gebruik van Technologieën of over je privacy met betrekking tot de Technologieën dan kan je contact opnemen via info@esupply.be

2. Welke Technologieën gebruiken wij?

Zoals hierboven reeds genoemd maken wij gebruik van verschillende Technologieën voor het verzamelen van gegevens. Zo maken wij gebruik van scripts, trackers en cookies. Hieronder zullen de gebruikte Technologieën aan je uitgelegd worden.

2.1 Wat is een script?
Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code kan worden uitgevoerd op onze server of op jouw apparatuur.

2.2 Wat is een tracker?
Een tracker is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op onze website dat gebruikt wordt om het verkeer op onze website in kaart te brengen. Om het verkeer in kaart te brengen gebruiken wij meerdere trackers die elk verschillende gegevens van je opslaan. Wij kunnen ook derde partijen trackers op onze website laten plaatsen om het verkeer op onze website voor ons te monitoren.

2.3 Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je webbrowser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Sommige cookies helpen slechts bij één website bezoek de link te leggen tussen jouw activiteiten op onze website. Andere cookies blijven bewaart op de harde schijf van je computer en worden op het moment dat je onze website opnieuw bezoekt teruggestuurd naar onze servers of die van derde partij die de cookie voor ons heeft geplaatst

2.4 Wat zijn social media buttons?
Naast cookies maken onze websites ook gebruik van social media buttons. Deze buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en Youtube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Google + en Youtube zelf afkomstig zijn.

3. Waarom maken wij gebruik van deze Technologieën?

Wij plaatsen cookies, trackers en scripts met verschillende doeleinden namelijk: functionele-, analytische- en marketingdoeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende doeleinden voor het gebruik de Technologieën. Voor een specifiek overzicht van alle door ons gebruikte Technologieën, de bijbehorende doeleinden en specifieke functies van de Technologieën verwijzen wij je graag naar onze Technologieën lijst. Deze lijst wordt door ons met regelmaat aangepast om je een zo accuraat mogelijk overzicht te verschaffen van de door ons gebruikte Technologieën.

3.1 Functionele doeleinden
Wij maken gebruik van verschillende Technologieën om er voor te zorgen dat onze website goed functioneert en gemakkelijk te gebruiken is. Voor dit doeleinde worden scripts en cookies gebruikt. Scripts zorgen er voor dat de website interactief is en dat zodra jij ergens op klikt er ook daadwerkelijk wat gebeurd. Cookies worden gebruikt om functies zoals het winkelmandje mogelijk te maken. Zonder cookies zou het winkelmandje de door jou geselecteerde producten niet kunnen onthouden. Ook het onthouden van je adres is een functie die zonder cookies niet zou werken. Sommige van de Technologieën die gebruikt worden voor functionele doeleinden zijn zo essentieel voor de werking van onze website dat deze niet uit te schakelen zijn. Deze Technologieën zullen niet langer dan een aantal uur na je websitebezoek bewaard worden.

3.2 Analytische doeleinden
Wij analyseren, door middel van cookies en trackers, je gedrag op onze website om onze website te kunnen verbeteren en aan te passen aan jouw wensen. Wij hopen op deze manier onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s het meest bezocht worden en op welke wijze jij door onze website navigeert.

3.3 Marketing doeleinden
Wij hopen uiteraard dat jij onze website zo vaak mogelijk gebruikt en maken daarom gebruik van cookies en trackers om te adverteren. Door middel van cookies kunnen wij voor jou interessante aanbiedingen en/of kortingen aanbieden. Voor dit doeleinde analyseren wij onder andere hoe vaak je onze website gebruikt en welke producten je interessant vindt. Zo kunnen wij ons aanbod en advertenties beter op jouw wensen aanpassen. Een ander marketingdoel waarvoor wij trackers gebruiken is het controleren of je van een website komt van een van onze adverteerders. Dit is noodzakelijk omdat wij onze adverteerders moeten betalen voor de klanten die via hun platform onze website bezoeken (of een bestelling op ons platform plaatsen).

4. Beveiliging van je gegevens door ons en door derden

4.1 Beveiliging van jouw gegevens door eSupply
eSupply neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@esupply.be

4.2 Technologieën van derden
Wij maken zoals eerder benoemd gebruik van Technologieën van derden. Deze derden helpen ons bij het bereiken van de omschreven doeleinden. Wij staan derden niet toe je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden of doeleinden die niet overeenkomen met onze doeleinden zoals omschreven in deze verklaring. Met derden die in onze opdracht Technologieën plaatsen op onze website sluiten wij verwerkersovereenkomsten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in opdracht van eSupply.

5. Wat zijn jouw rechten?

5.1 In- en uitschakelen van cookies en het verwijderen van cookies
In- en uitschakelen van cookies en het verwijderen van cookies
Je kunt je voorkeuren met betrekking tot de Technologieën (op internet vaak alleen cookies genoemd) altijd aanpassen. Ook is het mogelijk reeds geplaatste cookies (dit is de enige Technologie die data op jouw apparaat opslaat) te verwijderen. Door het uitschakelen van de Technologieën is het mogelijk dat onderdelen van onze website niet langer zullen werken. Essentiële Technologieën voor de werking van de website (waaronder enkele scripts en cookies) kunnen niet gedeactiveerd worden. Door op een van onderstaande links te klikken vind je hoe je per browser je instellingen kan veranderen en eventueel je cookies kan verwijderen:

5.2 Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens (zie voor meer informatie ons Privacy policy. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je bij een dergelijk verzoek vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Voor verzoeken kun je contact met ons opnemen via info@esupply.be. eSupply zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

5.3 Tips, vragen en klachten
Voor meer informatie omtrent ons privacybeleid en de verwerking van je persoonsgegevens verwijzen wij je graag naar onze Privacy Policy. Als je vragen of klachten hebt met betrekking tot ons cookiebeleid dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons cookiebeleid. Je kan contact met ons opnemen via: info@esupply.be.

6 Contactgegevens

6.1 Adres maatschappelijke zetel:
Steenweg Deinze 150
B-9810 NAZARETH
E-Mail: info@esupply.be
Tel.: 016 15 13 31

Deze Cookie Policy kan worden aangepast en is voor het laatst aangepast op 29/06/2020.

Close ✕

Assortment

 • No products in the cart.